Được bác sĩ chăm sóc cho thế này thì mau khỏi bệnh lắm