Rửa xe không cẩn thận bị xước sơn cô gái đem lồn chuộc lỗi